Manage your luck
with
just a few clicks
HS/EB CHARACTERS

Heavenly Stems

Jia - Yang Wood
Yi - Yin Wood
Bing - Yang Fire
Ding - Yin Fire
Wu - Yang Earth
Ji - Yin Earth
Geng - Yang Metal
Xin - Yin Metal
Ren - Yang Water
Gui - Yin Water

Earthly Branches

Yin - Tiger
Mao - Rabbit
Chen - Dragon
Si - Snake
Wu - Horse
Wei - Goat
Shen - Monkey
You - Rooster
Xu - Dog
Hai - Pig
Zi - Rat
Chou - Ox